Blog

Plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zbliżony do biznesplanu, w którym zostaje zaplanowany proces sanacyjny (naprawa) zadłużonego przedsiębiorstwa.…

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

Co to jest plan restrukturyzacyjny?

02.03.2020

Plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zbliżony do biznesplanu, w którym zostaje zaplanowany proces sanacyjny (naprawa) zadłużonego przedsiębiorstwa.  Plan restrukturyzacyjny jest niezwykle istotny w postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdyż powodzenie restrukturyzacji w dużym stopniu zależy od właściwego zaplanowania działań naprawczych. W oparciu o plan restrukturyzacyjny są przeprowadzane działania sanacyjne, mające na celu umożliwienie dłużnikowi skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, w procedurze przygotowania planu występują pewne różnice: w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym sporządzany jest wstępny plan restrukturyzacyjny, który składany jest wraz z wnioskiem  o otwarcie postępowania, z tym, że jeżeli wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego zgłasza wierzyciel to nie sporządza on planu restrukturyzacyjnego, zaś w postępowaniu o zatwierdzenie układu wstępnego planu nie sporządza się. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera jednie elementy najistotniejsze z punktu widzenia zawarcia układu i jego wykonania: analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Od wstępnego planu restrukturyzacyjnego należy odróżnić plan restrukturyzacyjny. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego należy do obowiązków nadzorcy układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu), nadzorcy sądowego (w przyspieszonym postępowaniu układowym i w postępowaniu układowym) oraz zarządcy (w postępowaniu sanacyjnym), którzy składają go sędziemu-komisarzowi. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest powierzenie przygotowania planu osobie trzeciej.

Prawo restrukturyzacyjne określa minimalną zawartość planu restrukturyzacyjnego:  opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa, analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka, pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego, informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji, opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis i wykazania zapotrzebowania na nią, projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach, imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu, imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego i datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny daje wierzycielom możliwość wyrobienia sobie opinii co do realności wykonania przyjętych założeń dlatego powinien zawierać jak najwięcej szczegółowych informacji. Oczywiście, w przypadku mikroprzedsiębiorców  i małych przedsiębiorców plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli ustalenie wszystkich powyższych,  obligatoryjnych  informacji nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu.

Obecnie plan restrukturyzacyjny składany jest w wersji papierowej i podlega wyłożeniu w sekretariacie sądu, gdzie jest dostępny dla wszystkich uczestników postępowania.  Począwszy od 26.06.2018r. plan restrukturyzacyjny składany będzie w postaci elektronicznej i zamieszczany w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.