Blog

PRE-PACK to inaczej przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika. Polega ona na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników,…

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

Co to jest pre-pack?

05.03.2019

PRE-PACK to inaczej przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika. Polega ona na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych wcześniej przez dłużnika i inwestora oraz zatwierdzonych przez sąd. Jest to stosunkowo nowa instytucja prawa upadłościowego, funkcjonuje bowiem dopiero od 1 stycznia 2016 r. PRE-PACK bardzo szybko znalazł wielu zwolenników i cieszy się dużym zainteresowaniem, z uwagi na uproszczoną procedurę sądową i szybkie efekty, korzystne zarówno dla samego dłużnika, jak i jego wierzycieli.

Każdy podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, może do niego dołączyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Wniosek ten musi zawierać warunki sprzedaży i wskazywać przynajmniej cenę oraz nabywcę ustalonych składników. Do wniosku należy dołączyć również opis i oszacowanie wartości majątku nim objętego, wykonane przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych, co umożliwia sądowi przeanalizowanie proponowanej ceny i warunków sprzedaży. Sąd uwzględni wniosek jedynie wówczas, gdy uzgodniona cena sprzedaży będzie wyższa niż kwota, którą można by uzyskać w drodze postępowania upadłościowego, pomniejszona o koszty tego postępowania.

Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży. Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu.

Co istotne, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu. Potencjalny nabywca nie musi zatem obawiać się przestoju w prowadzonej działalności i może niezwłocznie rozpocząć zarządzanie przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, że instytucja likwidacji PRE-PACK wpisuje się w ideę ustawodawcy zmierzającą do maksymalnego skrócenia czasu trwania postępowania, a przez to zmniejszenia jego kosztów. Dotychczasowa praktyka upadłościowa pokazuje, że im szybciej dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości, tym lepiej dla wszystkich zainteresowanych. Możliwa do uzyskania cena będzie wówczas odpowiednio wysoka i pozwoli w jak najwyższym stopniu zaspokoić wierzycieli. Z drugiej strony będzie ona atrakcyjna dla inwestora, który nabywa przedsiębiorstwo bez obciążeń (tj. ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej). Co istotne, skutki przygotowanej likwidacji nie są odczuwalne dla pracowników – miejsca pracy są zachowane, przedsiębiorstwo dalej funkcjonuje i zachowuje swoją wartość, co jest niezwykle istotne przy spółkach o dobrej renomie na rynku.