Blog

Doradca restrukturyzacyjny to profesjonalny podmiot, który  pełni różne funkcje w postępowaniach restrukturyzacyjnych a poza postępowaniami sądowymi wykonuje czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.…

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

13.02.2018

Doradca restrukturyzacyjny to profesjonalny podmiot, który  pełni różne funkcje w postępowaniach restrukturyzacyjnych a poza postępowaniami sądowymi wykonuje czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

Doradcą restrukturyzacyjnym jest osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się osobie, która spełnia ustawowe wymagania oraz zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Licencja gwarantuje, że doradca restrukturyzacyjny dysponuje odpowiednio wysokimi kwalifikacjami i  jest odpowiednio przygotowany do pełnienia funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i postępowaniu upadłościowym a także do wykonywania doradztwa restrukturyzacyjnego poza postępowaniami sądowymi.

Doradca restrukturyzacyjny pełni w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym albo zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. W postępowaniu upadłościowym doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję syndyka.

Jako nadzorca układu doradca restrukturyzacyjny nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem, a jego rolą jest raczej pomoc dłużnikowi w przeprowadzeniu restrukturyzacji, przygotowaniu propozycji układowych i przeprowadzeniu głosowania nad układem.

Jako nadzorca sądowy doradca restrukturyzacyjny pełni nadzór nad majątkiem dłużnika w postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym, w ramach którego wyraża zgodę na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, chyba że ustawa przewiduje zgodę rady wierzycieli. Sporządza plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności, dokonuje oceny propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradza w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmuje działania w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, bierze udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz składa opinię o możliwości wykonania układu.

Jako zarządca doradca restrukturyzacyjny sprawuje zarząd majątkiem dłużnika w postępowaniu sanacyjnym. Sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. W sprawach dotyczących masy sanacyjnej dokonuje czynności na rachunek dłużnika, lecz w imieniu własnym i nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej.

Jako syndyk doradca restrukturyzacyjny przeprowadza likwidację przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym. W sprawach dotyczących masy upadłości dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego i nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości. Odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Doradca restukturyzacyjny wykonuje również, poza postępowaniami sądowymi, czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które polegają na  udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa i możliwości restrukturyzacji, udzielaniu informacji o możliwościach ekonomicznych związanych z pozyskiwaniem nowego finansowania, w tym pomocy publicznej, doradztwie w zakresie wyboru właściwych kierunków działań naprawczych, jak również doradztwie w zakresie poszczególnych czynności zmierzających do poprawy ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wsparciu w negocjacjach z wierzycielami.