Blog

Syndyk jest obligatoryjnie powoływany w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości dłużnika. Funkcję syndyka może pełnić tylko osoba fizyczna, która posiada…

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

Kim jest syndyk?

22.02.2018

Syndyk jest obligatoryjnie powoływany w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości dłużnika. Funkcję syndyka może pełnić tylko osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółka handlowa, której wspólnicy odpowiadający całym majątkiem za zobowiązania spółki lub członkowie jej zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk wykonuje wszystkie czynności związane z zarządem masą upadłości oraz przeprowadza likwidację masy upadłości, bowiem, wskutek ogłoszenia upadłości upadły traci zarząd oraz możność korzystania i rozporządzania swym majątkiem a jego mienie ma być przeznaczone za zaspokojenie wierzycieli.
Syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przeprowadza jego likwidację.
W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym lecz na rachunek upadłego i nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości. Syndyk odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.
Czynności syndyka nadzorowane są przez sędziego-komisarza oraz kontrolowane przez radę wierzycieli.
Syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo upadłego w okresie trzech miesięcy po ogłoszeniu upadłości a po upływie tego okresu za zezwoleniem rady wierzycieli.

Obowiązki syndyka:
• ustala skład masy upadłości, sporządza spis inwentarza i spis należności oraz szacuje majątek i sporządza plan likwidacyjny składników majątku upadłego
• podejmuje niezbędne czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego
• zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego, a także komornika ogólnej właściwości upadłego
• zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości; placówki te doręczają syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe
• zawiadamia o upadłości banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub inne przedmioty
• wzywa przedsiębiorstwa przewozowe, przedsiębiorstwa spedycyjne i domy składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów oraz aby nie wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego
• sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i niezwłocznie przedkłada je sędziemu-komisarzowi
• składa sędziemu-komisarzowi, przynajmniej co trzy miesiące, sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe
• wnioskuje o wypłatę niezaspokojonych roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• dokonuje sprzedaży majątku upadłego
• ściąga wierzytelności od dłużników upadłego i wykonuje inne jego prawa majątkowe
• wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na upadłym
• sprawdza zgłoszone wierzytelności, czy znajdują potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia czy wierzytelność uznaje
• sporządza listę wierzytelności oraz uzupełnia listę wierzytelności w razie wpływu zgłoszeń wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności
• prowadzi postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości
• sporządza i składa sędziemu-komisarzowi częściowy i ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości
• wykonuje plan podziału poprzez wydanie wierzycielowi należnych mu kwot lub przelewa je na rachunek bankowy wierzyciela
• w razie umorzenia postępowania upadłościowego wydaje niezwłocznie upadłemu jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty
• po zakończeniu postępowania upadłościowego spółki prawa handlowego składa wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.