Zespół

Rafał Fabisiak

Rafał Fabisiak – Doradca Restrukturyzacyjny, numer licencji 1113. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł LL.M. Central European University w zakresie międzynarodowego prawa handlowego. Stypendysta Brigham Young University (Provo, Utah, USA).

Prezes Zarządu Sanators sp. z o.o., od 2003 roku kieruje Kancelarią Prawną KPRF Law Office świadcząc na rzecz Klientów usługi z zakresu doradztwa prawno-biznesowego oraz zarządzania kryzysowego. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa handlowego i prawa restrukturyzacyjnego. Wykładowca i trener negocjacji prawnych oraz biznesowych.

Posiada wie­lo­let­nie i bo­ga­te do­świad­cze­nie w kie­ro­wa­niu i nad­zo­ro­wa­niu pro­ce­sów upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych we wszyst­kich sek­to­rach go­spo­dar­ki (m.in. z bran­ży no­wych tech­no­lo­gii, bu­dow­la­nej, bran­ży trans­por­to­wej, odzie­ży i obu­wia, sprze­da­ży de­ta­licz­nej) – rów­nież w od­nie­sie­niu do spół­ek międzynarodowych.

Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki diva Poland sp. z o.o., sieci kilkudziesięciu sklepów z biżuterią, odpowiedzialny za działalność operacyjną i rozwój marki diva w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2011 – 2013 był członkiem zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych, współtwórcą Kodeksu Dobrych Praktyk w umowach najmu. Pracował również między innymi z grupą Alshaya w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz dla NFI Empik Media & Fashion S.A. przy negocjowaniu umów najmu w centrach handlowych oraz doradztwie w zakresie kwestii związanych z nieruchomościami i transakcjami ich dotyczącymi w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.