Kancelaria restrukturyzacyjna

 • – Masz problemy finansowe w firmie?
 • – Nie jesteś w stanie terminowo spłacać zobowiązań?
 • – Tracisz płynność finansową?
 • – Wierzyciele wytaczają przeciwko firmie procesy?
 • – Wszczęto wobec firmy pierwsze egzekucje?

Zespół Sanators składa się nie tylko z doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów i prawników, ale również uznanych specjalistów z branży finansów, doświadczonych managerów, praktyków zarządzania, doradców HR.

W naszej opinii, świadczenie usług doradczych i prawnych z dziedziny restrukturyzacji i upadłości musi wychodzić znacznie poza same kodeksyi salę sądową, z powodzeniem wykorzystywać nowe technologie oraz wiedzę z księgowości, marketingu, finansów i zarządzania kryzysowego.

Jeśli przedsiębiorca nie podejmie się restrukturyzacji w odpowiednim momencie – grozi mu upadłość. Jedynie szybka reakcja na problemy finansowe spółki daje gwarancję zachowania przedsiębiorstwa. Ustawodawca wprowadził dla przedsiębiorców politykę nowej szansy, która pozwala na wprowadzenie w firmie odpowiednich procedur naprawczo-oddłużeniowych. Wprowadzono szereg rozwiązań przyspieszających i usprawniających cały proces. W restrukturyzacji bowiem liczy się czas. Im szybciej rozpocznie się proces zmian, tym większe szanse na sukces. Kontakt

1

Analiza przedsiębiorstwa

2

Zlokalizowanie problemów

3

Wybór odpowiedniej procedury restrukturyzacyjnej

4

Opracowanie planu restrukturyzacji

5

Nadzór nad restrukturyzacją

6

Głosowanie nad układem
Przeprowadzona przez nas analiza stanu finansowego firmy pozwoli na wybór najkorzystniejszej drogi oddłużeniowej. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego mamy bowiem do wyboru 4 tryby postępowania:

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym, które umożliwia zawarcie układu z wierzycielami w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przebieg postępowania

 • Zawarcie przez przedsiębiorcę umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym,
 • Ustalenie dnia układowego i zbieranie głosów wierzycieli
 • Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli
 • Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu i jego zatwierdzenie przez sąd
 • Pozasądowe wykonywanie układu

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Pozwala przedsiębiorcy na zachowanie zarządu własnego nad całym jego majątkiem na czas trwania postępowania, a jego otwarcie zawiesza z mocy prawa postępowania egzekucyjne.

Przebieg postępowania

 • Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego,
 • Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego,
 • Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych
 • Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 • Wykonywanie układu

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie nadzorcy sądowego. Dodatkowo już na etapie badania wniosku możliwe jest zawieszenie przez sąd postępowań egzekucyjnych, prowadzonych w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem, oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania.

Przebieg postępowania

 • Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego
 • Postanowienie o otwarciu postępowania układowego
 • Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności
 • Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 • Zatwierdzenie układu przez sąd
 • Wykonywanie układu.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Postępowanie sanacyjne pozwala na głęboką restrukturyzację zatrudnienia, odstąpienie od niekorzystnych kontraktów oraz sprzedaż zbędnych składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

Przebieg postępowania

 • Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
 • Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
 • Złożenie przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności
 • Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 • Zatwierdzenie układu przez sąd
 • Wykonywanie układu.

Korzyści dla klienta

Zachowanie przedsiębiorstwa

Profesjonalne zarządzanie firmą

Porozumienie z wierzycielami

Nasze zasady

Restrukturyzacja jest przebudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem do firmy procesów, które umożliwiają jej w dalszym ciągu funkcjonowanie na rynku.  Jest najczęściej wykorzystywana, aby uchronić firmę przed upadłością lub pobudzić ją do rozwoju. Restrukturyzacja naprawcza jest procesem czasochłonnym i niesie ze sobą konieczność podjęcia szeregu trudnych decyzji. Dotychczasowy system, w ramach którego funkcjonowała firma, jest burzony, by można było zbudować nowy, odpowiedni do aktualnego otoczenia rynkowego.

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.  Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Opłata od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wynosi 1.000 zł. W przypadku uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego opłata ta wynosi 200 zł. Kwota ta nie obejmuje kosztów sporządzenia wniosku przez profesjonalistę i reprezentacji przed sądem upadłościowym.

Zgodnie z instrukcyjnymi terminami ustawowymi postępowanie restrukturyzacyjne powinno zostać otwarte bardzo szybko. Przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać otwarte w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku. Z kolei postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne powinny zostać otwarte w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że sąd uzna za konieczne przeprowadzenie rozprawy. W takim przypadku wniosek powinien być rozpoznany w terminie 6 tygodni. Praktyka pokazuje jednak, że realne terminy otwarcia postępowania to 4-8 tygodni. Bardzo ważnym jest zatem przygotowanie bezbłędnych wniosków o otwarcie postępowania, żeby terminy te nie przedłużyły się z uwagi na braki formalne.

To osoba fizyczna, spółka osobowa (której wspólnicy posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego) lub w końcu spółka handlowa (której członkowie zarządu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego) która została wskazana przez sąd lub dłużnika (przy udziale wierzycieli reprezentujących 30% sumy wierzytelności) do zarządzania firmą w toku postępowania sanacyjnego. Zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią i przygotowuje a następnie realizuje plan restrukturyzacyjny. Jego celem jest przeprowadzenie działań sanacyjnych, czyli takich czynności prawnych i faktycznych które pozwolą przedsiębiorstwu przywrócić możliwość bieżącego zaspokajania kosztów działalności. Zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym, ale na rachunek dłużnika.

To osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka handlowa, której osoby reprezentujące posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może pełnić w toku postępowania restrukturyzacyjnego funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy, a w postępowaniu upadłościowym funkcję syndyka. Z założenia to podmiot świadczący usługi doradztwa restrukturyzacyjnego i pomagający dłużnikom uratować przedsiębiorstwo lub podmiot działający z wyboru sądu.

Plan restrukturyzacyjny zawiera dokładny opis sposobu, w jaki przedsiębiorca zamierza przebudować swoją firmę oraz uzasadnienie właśnie takiego wyboru. Właściciel firmy może skorzystać z jednej lub kilku metod restrukturyzacji, tj. restrukturyzacja majątku przedsiębiorcy, restrukturyzacja zobowiązań, czy restrukturyzacja zatrudnienia. Są to spisane w jednym dokumencie cele i działania, jakie należy podjąć by je osiągnąć. Plan restrukturyzacyjny porządkuje cały proces, pozwala określić najważniejszy problem i skoncentrować się na jego rozwiązaniu. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego niejako wymusza konsekwentne postępowanie ze strony kierownictwa i ułatwia mu podejmowanie spójnych decyzji.

Dlaczego my?

1. Pełnimy funkcje Syndyka, Nadzorcy i Zarządcy, więc znamy dokładnie procedury

2. Tworzymy grupę ponad 20 specjalistów z zakresu prawa upadłościowego, w tym doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów

3. Skutecznie doprowadzimy Twoją sprawę do końca

4. Przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy restrukturyzacji

5. Wiemy jak nadzorować prace syndyka, nadzorcy lub zarządcy

6. Doradzimy jakie działania są skuteczne a jakie nie