Blog

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zgodnie z przepisami prawa, każdy dłużnik będący przedsiębiorcą jest obowiązany,…

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

12.04.2018

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z przepisami prawa, każdy dłużnik będący przedsiębiorcą jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Uchybienie temu obowiązkowi rodzi wiele negatywnych skutków dla osób pełniących funkcję w zarządzie dłużnika. Uprawnionym i zobowiązanym do tego jest każdy z członków zarządu osobno i może to zrobić samodzielnie. Członkowie zarządu ponoszą nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale również karną. Warto zatem znać przepisy, które mogą znaleźć zastosowanie w przypadku uchybienia terminowi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu znajdują się w następujących aktach prawnych:

 

  • 1) Prawo Upadłościowe:

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że nie ponoszą winy. Istnieje domniemanie, że szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności wierzyciela wobec dłużnika. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności jeśli wykażą, że w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Samo złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie uchroni zatem członków zarządu od dotkliwych konsekwencji.

 

Ponadto, zgodnie z art. 373 ust. 1 prawa upadłościowego, wobec osoby, która ze swej winy, będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

  • 2) Kodeks Spółek Handlowych:

Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych, w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Każdy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że w odpowiednim czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Ponadto, oprócz odpowiedzialności cywilnej, członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność karną za niezłożenie w terminie tego wniosku. Wynika to z art. 586 ksh, który mówi, iż: „Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

*Tutaj szersze omówienie zagadnienia: odpowiedzialność karna za niezgłoszenie wniosku o upadłość

  • 3) Ordynacja Podatkowa

Należy pamiętać także o przepisach podatkowych, które regulują odpowiedzialność członków zarządu spółki. Zgodnie z  art. 116 ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy.