Blog

Procedura oraz skutki zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym W chwili obecnej upadłość obejmuje wyłącznie sytuację zmierzającą do likwidacji przedsiębiorstwa, a  formy…

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

Procedura oraz skutki zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym

12.03.2018

Procedura oraz skutki zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym

W chwili obecnej upadłość obejmuje wyłącznie sytuację zmierzającą do likwidacji przedsiębiorstwa, a  formy zawarcia układu reguluje prawo restrukturyzacyjne. Ustawodawca, mając jednak na uwadze możliwość radykalnej zmiany sytuacji na korzyść dłużnika lub zmianę taktyki prezentowanej przez wierzycieli, przewidział również  możliwość zawarcia układu z wierzycielami w trakcie trwania postępowania upadłościowego – tzw. układ w upadłości.

 

W uprzednio obowiązującym stanie prawnym, w przypadku znaczącej poprawy sytuacji przedsiębiorstwa upadłego i pojawienia się możliwości zawarcia układu z wierzycielami, konieczna była zmiana trybu postępowania. W chwili obecnej nie ma takiej konieczności, a wystarczy wniosek zawierający propozycje układowe, złożony przez dłużnika, wierzyciela bądź syndyka. Wraz z propozycjami można złożyć również wniosek o całkowite lub częściowe wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu. Należy jednak podkreślić, że sędzia-komisarz nie jest nim związany.

 

Sędzia-komisarz może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, jeżeli zostało uprawdopodobnione, że układ zostanie przyjęty przez wierzycieli i wykonany. Sędzia-komisarz obligatoryjnie zwołuje zgromadzenie wierzycieli, jeżeli wniosek jest popierany przez wierzyciela lub wierzycieli posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem.

 

Jeśli układ zostanie przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli – zatwierdza go sąd. Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeśli narusza on prawo albo jeśli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Ponadto, Sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania.

Podkreślić jednak należy, że jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpi trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa, można wystąpić o zmianę układu. Ponadto, jeżeli dłużnik nie wykonuje postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany sąd obligatoryjnie uchyla zawarty układ.

Propozycje układowe winny zatem być formułowane w sposób adekwatny do możliwości finansowych dłużnika. Warto powierzyć analizę sytuacji finansowej dłużnika i przygotowanie propozycji układowych profesjonaliście – doświadczonemu doradcy restrukturyzacyjnemu, który realnie oceni szanse wykonania układu i zaproponuje optymalne rozwiązanie.