Blog

W jakiej sytuacji należy złożyć wniosek o restrukturyzację?

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

W jakiej sytuacji należy złożyć wniosek o restrukturyzację?

27.04.2020

Zgodnie z art. 3 ustawy prawo restrukturyzacyjne, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, co pozwali na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów. Mają ku temu służyć różne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego wymienione w art. 2 u.p.r.:

1)   Postępowanie o zatwierdzenie układu, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, a może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

2)   Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

3)   Postępowanie układowe, umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

4)   Postępowanie sanacyjne, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Postępowania te zapewniają wybór formy restrukturyzacji zależnej od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa oraz w konkretnej sytuacji finansowej.

Postepowania restrukturyzacyjne mają na celu optymalne zaspokojenie wierzycieli, z uwzględnieniem zachowania bytu przedsiębiorcy, więc jeżeli chcemy nadal prowadzić naszą działalność w przyszłości należy sięgnąć po jedną z instytucji prawa restrukturyzacyjnego.

https://www.linkedin.com/pulse/kiedy-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C4%2587-wniosek-o-restrukturyzacj%25C4%2599-dawid-gunia/?trackingId=wtUAmVUyXfZD5gZU%2Fodstg%3D%3D