Blog

WPŁYW WIERZYCIELI NA WYBÓR ZARZĄDCY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM Istotnym elementem, zarówno dla dłużnika jak i wierzycieli, składającym się na sukces…

Formularz
kontaktowy

[contact-form-7 id="395" title="Formularz przypięty"]

Sanators

Wybór Zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

19.03.2019

WPŁYW WIERZYCIELI NA WYBÓR ZARZĄDCY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Istotnym elementem, zarówno dla dłużnika jak i wierzycieli, składającym się na sukces postępowania restrukturyzacyjnego, jest wybór właściwego i skutecznego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie w postępowaniu pełnił funkcję zarządcy. Dlaczego ma to tak ogromne znaczenie? Ponieważ fundamentem udanej restrukturyzacji jest wiedza i doświadczenie osoby pełniącej funkcję zarządcy oraz zaufanie dłużnika i wierzycieli do tej osoby.

Nowe prawo restrukturyzacyjne wprowadziło możliwość wskazania kandydata do pełnienia funkcji zarządcy w następujących przypadkach:

1) na skutek uchwały rady wierzycieli w trybie art. 133 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, który reguluję kwestię zmiany zarządcy w toku postępowania restrukturyzacyjnego,

2) na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności (takiego wniosku nie mogą poprzeć wierzyciele będący współdłużnikiem, poręczycielem, gwarantem lub bankiem otwierającym akredytywę, którzy nie zaspokoili wierzyciela, w związku z czym ich wierzytelność ma charakter warunkowy oraz osoby i podmioty powiązane z dłużnikiem w sposób określony w art. 116 prawa restrukturyzacyjnego).

Uregulowanie to stanowi realizację założenia, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym zasadniczy wpływ na przebieg postępowania, w tym również na wybór osoby zarządcy, powinni mieć wierzyciele i dłużnik. W wielu przypadkach sprawne i skuteczne przeprowadzenie postępowania wymaga, aby funkcję nadzorcy sądowego pełniła osoba posiadająca szczególne kompetencje i doświadczenie, np. w zakresie branży działalności gospodarczej, w której działa dłużnik. Nie bez znaczenia dla skutecznego prowadzenia postępowania jest również zaufanie dłużnika i wierzycieli do konkretnej osoby, która będzie pełniła funkcję zarządcy.

Sąd, rozpoznając wniosek dłużnika lub rady wierzycieli, powinien uzyskać zgodę kandydata, gdyż mijałoby się z celem powoływanie osoby, która odmówi przyjęcia tej funkcji. Dobrą praktyką jest zatem dołączanie już do wniosku zgody doradcy restrukturyzacyjnego na pełnienie funkcji zarządcy.

Dla dłużnika zgoda wierzycieli ma istotne znaczenie. Pozwoli bowiem na wybranie doświadczonego i zaufanego zarządcy, który skutecznie i szybko przeprowadzi przedsiębiorcę przez proces restrukturyzacji. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zarządca ma 30 dni na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. Warto zatem, by była to osoba znająca rynek, przedsiębiorstwo Dłużnika i strukturę wierzycieli. Ponadto istotnym jest, by zarządca posiadał wiedzę i doświadczenie, a w przypadku dużych przedsiębiorstw – odpowiedni zespół, który sprosta najtrudniejszym wyzwaniom procesu restrukturyzacji.

Warto wskazać, że niepowołanie wskazanego doradcy restrukturyzacyjnego może rodzić poważne obawy co do skuteczności i szybkości działania wskazanego przez sąd doradcy restrukturyzacyjnego. Przede wszystkim zarządca taki nie będzie znał przedsiębiorstwa dłużnika i jego sytuacji. Nie jest też powiedziane również, że będzie wierzył w realizację działań restrukturyzacyjnych. Dlatego tak istotnym jest wybór odpowiedniej osoby do pełnienia funkcji zarządcy. Leży to w interesie zarówno dłużnika, jak i wierzycieli.